از كدام دسته هستيم؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

واكنش افراد در برابر مشكلات و موانع زندگي يكسان نيست

*دسته اول: به محض برخورد با كوچكترين مشكلي دست و پاي خود را گم مي كنند و دچار نگراني بيش از حد مي شند.اينان معمولاً به علت ضعف روحيه قادر به تصميم گيري صحيح و منطقي نيستند و به جاي تفكر براي حل مشكل،با بزرگ كردن آن بر اضطراب و تشويش دروني خويش دامن مي زنند.

**دسته دوم:بعضي از افراد نيز وقتي با مشكلي برخورد مي كنند به ان اهميت چنداني نمي دهند و براي حل آن نيزدست به اقدامي نمي زنند. اين گونه افراد بر خلاف دسته اول در برابر مشكلات داراي نوعي خونسردي بيش از حدند كه موجب مي شود از عواقب مشكلات بيم و هراسي به خود راه ندهند و نيازي به تفكر براي رفع آن ها نبينند.

***دسته سوم:در مواجهه با مشكلات،ضمن تسلط بر احساسات و اعصاب خويش،تعادل خود را حفظ مي كنند.نسبت به مشكلات بي توجه نيستنداماسعي مي كنند باتفكر و انديشه براي رفع آن ها ازروش هايي منطقي،كم هزينه و با صرفه بهره گيرند.چنين افرادي به جاي عدم تعاد ل دسته اول داراي تعادل و به جاي بي مسئوليتي دسته دم داراي مسئوليت هستند.كمتر دچار افراط و تفريط مي شوند.چون از فكر و انديشه خويش بهره مي گيرندفداراي روشي عقلاني در تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي زندگي اند.بر توانايي ها و استعدادهاي خويش براي پايه ريزي يك زندگي مناسب اعتقاد راسخ دارند  وتلاش مي كنند تا از توانايي ها و ظرفيت هاي وجودي خود را اظهار كنند.

-»بهتر است از كدام دسته باشيم؟__بايد پذيرفت كه انجام بسياري از كارها و فعاليت ها در زندگي مستلزم پذيرفتن درجه از ريسك يا خطر كردن است.به عبارت ديگر وقتي كه شغل،‌ حرفه،كار يا مسئوليتي را مي پذيريم،همواره با درصدي احتمال ناكامي مواجه مي شويم. بنابراين بايد از قبل خود را از نظر روحي و رواني براي تحمل برخي ضايعات و ناملايمات آماده كنيم تا در صورت وقوع چنين مسائلي غافلگير نشويم و روحيه خود را از دست ندهيم،بلكه به بهترين وجه در برابر شرايط نامطلوب و دشوار از خود واكنش مناسب انجام دهيم.

منبع:مجله آزمون(شماره 259)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید