124بخاطر میخی نعلی افتاد، بخاطر نعلی اسبی افتاد، بخاطر اسبی سواری افتاد، بخاطر سواری جنگی شکست خورد،  بخاطر شکستی مملکتی نابود شد؛ همه اینها بخاطر کسی بود که میخ را بدرستی نکوبیده بود…

/ 0 نظر / 35 بازدید